• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวฺฑฺโฒ
วัดต้นตาล
2
ฐานวโร
วัดต้นตาล
3
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
4
กิตฺติธโร
วัดต้นตาล
5
ปุญญาวุโธ
วัดต้นตาล
6
ธมฺมวโร
วัดต้นตาล
7
ถิรปญฺโญ
วัดต้นตาล
8
สิริคุตฺโต
วัดต้นตาล
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1