• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมปญฺโญ
วัดต้นผึ้ง
2
อาภากโร
วัดต้นผึ้ง
3
สิริสาโร
วัดต้นผึ้ง
4
ธีราสโภ
วัดต้นผึ้ง
5
ฐิตเมธี
วัดต้นผึ้ง
6
จิรวฑฺฑโน
วัดต้นผึ้ง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1