• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปุญโญ
วัดต้นแก้ว
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
3
สิริวฑฺฒโน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
4
อินฺทรปญฺโญ
วัดต้นแก้ว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1