• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สามตฺถิโก
วัดทุ่งหลวง
2
วิชโย
วัดทุ่งหลวง
3
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
4
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
5
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งหลวง
6
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1