• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
2
ฐิตโสภโณ
วัดทุ่งเหียง
3
ถิรธมฺโม
วัดทุ่งเหียง
4
ชาตปญฺโญ
วัดทุ่งเหียง
5
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1