• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธครุโก
วัดท่าช้าง
2
ธมฺมทสฺสี
วัดท่าช้าง
3
กตธมฺโม
วัดท่าช้างน้อย
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดท่าช้าง
5
สุมงฺคโล
วัดท่าช้าง
6
อภิปญฺโญ
วัดท่าช้าง
7
วิชชากโร
วัดท่าช้าง
8
กิตฺติสาโร
วัดท่าช้าง
9
อติภทฺโท
วัดท่าช้างน้อย
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1