• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
2
จารุวํโส
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
3
มหาวีรโย
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
4
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1