• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปวโร
วัดท่าลาด
2
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
3
วิสารโท
วัดท่าลาด
4
เตชปญฺโญ
วัดท่าลาด
5
อาภสสโร
วัดท่าลาดใต้
6
ขนฺติพโล
วัดท่าลาด
7
พลธมฺโม
วัดท่าลาด
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1