• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมาจาโร
วัดท่าหลวง
2
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
3
อภิชฺชโว
วัดท่าหลวง
4
นาควโร
วัดท่าหลวง
5
ยสชาโต
วัดท่าหลวง
6
จิรสุโภ
วัดท่าหลวง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1