• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
3
มงฺคโล
วัดนายาว
4
จารุวณฺโณ
วัดนายาว
5
อมโร
วัดนายาว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1