• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
2
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
3
จิรสุโภ
วัดน้ำพุ
4
สิริวฑฺฒนเมธี
วัดน้ำพุ
5
วิวิตฺโต
วัดน้ำพุ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1