• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
2
สุเมโธ
วัดบางพระ
3
ธมฺมทตฺโต
วัดบางพระ
4
สุทฺธิเสวี
วัดบางพระ
5
กนฺตธมฺโม
วัดบางพระ
6
มหาเตโช
วัดบางพระ
7
มหิสฺสโร
วัดบางพระ
8
กมฺพุวณฺโณ
วัดบางพระ
9
อธิปญฺโฌ
วัดบางพระ
10
ขนฺติโก
วัดบางพระ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1