• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนากโร
วัดบึงชวน
2
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
3
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
4
โสภณจิตฺโต
วัดบึงชวน
5
วรปญฺโญ
วัดบึงชวน
6
จิตฺตสํวโร
วัดบึงชวน
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1