• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
2
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
3
อินฺทวีโร
วัดบุพพนิมิต
4
กตสาโร
วัดบุพพนิมิต
5
-
วัดบุพพนิมิต
6
-
วัดบุพพนิมิต
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1