• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมโม
วัดบ้านนายอ
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านนา
3
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
4
จนฺทสาโร
วัดบ้านนาทม
5
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านนาสามัคคี
6
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านนา
7
พุทฺธสโร
วัดบ้านนา
8
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านนาแก
9
ชินวํโส
วัดบ้านนา
10
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
11
วชิรญาโณ
วัดบ้านนา
12
กมฺพฺวณฺโณ
วัดบ้านนาสีนวล
13
ธนลาโภ
วัดบ้านนา
14
สุปญฺโญ
วัดบ้านนาขาม
15
สิริปญฺโญ
วัดบ้านนา
16
อาภากโร
วัดบ้านนา
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1