• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วายาโม
วัดบ้านยาง
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
3
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
4
อภิวฑฺฒโน
วัดบ้านยาง
5
สนฺตจิตโต
วัดบ้านยางน้อย
6
ธมฺมปาโล
วัดบ้านยาง
7
ขนฺติโก
วัดบ้านยาง
8
ธมฺมธีโร
วัดบ้านยาง
9
จิรสีโล
วัดบ้านยาง
10
กมโล
วัดบ้านยาง
11
ปุญฺญาคโม
วัดบ้านยาง
12
ญาณวโร
วัดบ้านยางทะเล
13
ญาณธีโร
วัดบ้านยาง
14
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านยาง
15
โฆสธมฺโม
วัดบ้านยาง
16
คุณสมฺปนฺโน
วัดบ้านยาง
17
วายาโม
วัดบ้านยาง
18
อภินนฺโท
วัดบ้านยาง
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1