• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โกวิโท
วัดบ้านสวน
2
ฐิตวณฺโณ
วัดบ้านสวน
3
ณฏฺฐมโน
วัดบ้านสวนฝ้าย
4
โอภาโส
วัดบ้านสวนจิก
5
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1