• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยสีโล
วัดบ้านอ่าง
2
ทนฺตวโร
วัดบ้านอ่าง
3
ปิยวาโจ
วัดบ้านอ่าง
4
มหายโส
วัดบ้านอ่าง
5
สุทธสทฺโธ
วัดบ้านอ่าง
6
พลปญฺโญ
วัดบ้านอ่าง
7
วรธมฺโม
วัดบ้านอ่าง
8
จารุพโล
วัดบ้านอ่าง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1