• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวํโส
วัดบ้านโพธิ์
2
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
3
โชติปญฺโญ
วัดบ้านโพธิ์เก่า
4
อธิปญฺโญ
วัดบ้านโพธิ์สัย
5
จนฺทวํโส
วัดบ้านโพธิ์ศรี
6
สุวฑฺฺฒนเมธี
วัดบ้านโพธิ์
7
จนฺทโก
วัดบ้านโพธิ์
8
สุจิตฺโต
วัดบ้านโพธิ์ศรี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1