• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขาวล้วน
วัดปงสนุก
2
อานนฺทเมธี
วัดปงสนุก
3
ถิรธมฺโม
วัดปงสนุก
4
ปภสฺสโร
วัดปงสนุกใต้
5
ปญฺญานนฺโท
วัดปงสนุก
6
จิรธมโม
วัดปงสนุก
7
ชัยพล
วัดปงสนุก
8
ฐานสมฺปุณฺโณ
วัดปงสนุกใต้
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1