• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
2
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
3
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
4
สีลเตโช
วัดประชาสามัคคี
5
ฐิตธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
6
ปริปุณฺโณ
วัดประชาสามัคคี
7
สิริวฑฺฒโก
วัดประชาสามัคคี
8
สิริภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
9
ปิยธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
10
อินฺทปญฺโญ
วัดประชาสามัคคี
11
ทีปธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
12
ญาณโสภโณ
วัดประชาสามัคคี
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1