• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
2
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
3
จนฺทวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
4
สนฺตมโน
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
5
เตชวโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
6
พรหฺมจารี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
7
โสภโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
8
วชิรวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
9
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
10
กมฺพุวณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
11
กนฺตธมฺโม
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
12
ฐิตวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
13
เตชมนฺโต
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
14
วิชฺชาธโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
15
กิตฺติภทฺโท
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
16
ฐิตญาโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
17
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
18
ฐิตปญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19
ปญฺญาวชิโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
20
มหาปุญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
21
ปภาโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
22
สุเมธี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1