• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริภทฺโท
วัดป่ากอสุวรรณาราม
2
ขนฺติพโล
วัดป่ากอสุวรรณาราม
3
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่ากอสุวรรณาราม
4
อนิวตฺตโก
วัดป่ากอสุวรรณาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1