• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทธิญาโณ
วัดป่าคา
2
อธิจิตฺโต
วัดป่าคาย
3
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
4
ปุญฺญผโล
วัดป่าคาย
5
อรุโณ
วัดป่าคา
6
ตาปโส
วัดป่าคา
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1