• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสฺสรธมฺโม
วัดป่าตึง
2
วชิราวุโธ
วัดป่าตึง
3
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าตึงงาม
4
ปูหล้า
วัดป่าตึง
5
ชุ่มเมืองเย็น
วัดป่าตึง
6
สิริวฑฺฒโน
วัดป่าตึง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1