• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
2
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
3
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
4
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1