• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฎฺฐาโน
วัดป่ายาง
2
ตนฺติปาโล
วัดป่ายาง
3
สิริคุตฺโต
วัดป่ายาง
4
ภูริปญฺโญ
วัดป่ายางริมปิง
5
โชติวโร
วัดป่ายาง
6
กนฺตสีโล
วัดป่ายาง
7
อาภทฺธโร
วัดป่ายาง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1