• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทองอินทร์
วัดป่าเห็ว
2
โรจนวํโส
วัดป่าเห็ว
3
ธนวฑฺฒโน
วัดป่าเห็ว
4
จิรวํโส
วัดป่าเห็ว
5
ญาณธโร
วัดป่าเห็ว
6
โชติกโร
วัดป่าเห็ว
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1