• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
หิตจิตฺโต
วัดป้อมแก้ว
2
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
3
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
4
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
5
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
6
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
7
ภทฺทิโย
วัดป้อมแก้ว
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1