• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
2
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
3
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
5
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
6
สมจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
7
รตนธโช
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
8
กาญจโน
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
9
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
10
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
11
พลาธิโก
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
12
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
13
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
14
ปุญญสิทธิ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
15
ถามวโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
16
ปภาโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
17
ฐิตวีริโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
18
สุนฺทโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
19
จิณฺณวโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1