• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
2
สุเมโธ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
3
สุภโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
4
กิจฺจวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
5
กิตฺติญาโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
6
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
7
ฐานวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
8
กิตติปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
9
ยสิสฺสโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
10
ฐิตจิตโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
11
ธมฺมทตฺโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
12
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1