• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
2
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
3
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
5
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
6
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
7
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
8
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
9
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
10
จิรสุโภ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
11
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
12
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
13
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
14
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1