• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
2
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
3
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
4
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1