• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
2
กลฺยาณเมธี
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
3
ปญฺญาวชิโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
4
คุณสํวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
5
วํสวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
6
เขมานนฺโท
วัดพระบาทมิ่งเมือง
7
สุเมโธ
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
8
พลรตโน
วัดพระบาทมิ่งเมือง
9
วชิรปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1