• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2
จิรสุโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
3
สุธมฺโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
4
สิทฺธิชโย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
5
อติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
6
ณฏฺฐิโก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
7
กิตตฺติปาโล
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
8
มหาวายาโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
9
ปภสฺสรญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
10
ธีรวํโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
11
จิตฺตญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
12
จนฺทสุวณฺโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
13
ปภากโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
14
กิตฺติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
15
รตโน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
16
อภิปุญฺโญ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
17
สุเมโธ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
18
สุมงฺคลภาณี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
19
ภทฺทวํโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
20
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
21
เขมจารี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
22
ตปสีโล
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
23
ฐานวโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
24
ธีรปญฺโญ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
25
สิรินฺธโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
26
ปิยทสฺสี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1