• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วฒนญาโณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
2
ยติโก
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
3
กิตติธีโร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ทั้งหมด 3 รายการ
1 / 1