• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชาตเมธี
วัดพระแก้ว
2
ทิวานนฺโท
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
3
ลกฺขสุวณฺโณ
วัดพระแก้ว
4
ขนฺติยุตโต
วัดพระแก้ว
5
โสวณฺณสิริ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
6
อคฺคธมฺโม
วัดพระแก้ว
7
อริยเมธี
วัดพระแก้ว
8
อภินนฺโท
วัดพระแก้ว
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1