• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
2
ขนติมโน
วัดพัฒนาราม
3
สิริจนฺโท
วัดพัฒนาราม
4
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
5
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
6
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
7
เตชธมฺโม
วัดพัฒนาราม
8
สุทธิญาโญ
วัดพัฒนาราม
9
-
วัดพัฒนาราม
10
สุวณฺโณ
วัดพัฒนาราม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1