• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อจโล
วัดพิกุลทอง
2
โชติโก
วัดพิกุลทอง
3
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
4
ฐานุตฺตโม
วัดพิกุลทอง
5
มหาคมฺภีโร
วัดพิกุลทอง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1