• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
2
อาภากโร
วัดมณีวรรณ
3
ปิยธมฺโม
วัดมณีวรรณ
4
พลวฑฺฒโน
วัดมณีวรรณ
5
อจโล
วัดมณีวรรณ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1