• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริจนฺโท
วัดมหาธาตุวรวิหาร
2
สนฺตจิตฺโต
วัดมหาธาตุวรวิหาร
3
มหาเมธี
วัดมหาธาตุวรวิหาร
4
สุมงฺคโล
วัดมหาธาตุวรวิหาร
5
กิตฺติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
6
(นรุตฺตโม)
วัดมหาธาตุวรวิหาร
7
ชาตปญฺโญ
วัดมหาธาตุวรวิหาร
8
(วีรรตโน)
วัดมหาธาตุวรวิหาร
9
โชติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1