• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
2
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
3
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
4
สุปฎิปนฺโน
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
5
ฐิตโสมนสฺโส
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
6
สุธีโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
7
อธิปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
8
กตปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
9
ธมฺมโสภโณ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
10
ปญฺญาสิริ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
11
ขนฺติโก
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
12
สุภาจาโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
13
อาภาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1