• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
2
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
3
ปิยธโร
วัดมัชฌิมาวาส
4
ชยวุฑฺโฒ
วัดมัชฌิมาวาส
5
อภิปุญฺโญ
วัดมัชฌิมาวาส
6
วรธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
7
เอกชโย
วัดมัชฌิมาวาส
8
สุวณฺณวํโส
วัดมัชฌิมาวาส
9
ธีรวณฺโณ
วัดมัชฌิมาวาส
10
สิริทโม
วัดมัชฌิมาวาส
11
สุเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
12
ยโสธโร
วัดมัชฌิมาวาส
13
กนฺตธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
14
สุธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
15
ฐิตญาโณ
วัดมัชฌิมาวาส
16
จนฺทาโภ
วัดมัชฌิมาวาส
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1