• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปาโล
วัดม่วงคำ
2
วิมโล
วัดม่วงคำวนาราม
3
วชิรญาโณ
วัดม่วงคำ
4
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
5
อานนฺโท
วัดม่วงคำ
6
สุวฑฺฒนวํโส
วัดม่วงคำ
7
สิริมงฺคโล
วัดม่วงคำ
8
ภูริญาโณ
วัดม่วงคำ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1