• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
-
วัดม่วยต่อ
5
-
วัดม่วยต่อ
6
-
วัดม่วยต่อ
7
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
8
ชนาสโก
วัดม่วยต่อ
9
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
10
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
11
-
วัดม่วยต่อ
12
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
13
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
14
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1