• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
2
กตธมฺโม
วัดยอดแก้ว
3
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
4
สุรจิตฺโต
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
5
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
6
สนฺตจิตโต
วัดยอดแก้ว
7
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1