• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยสธโร
วัดยางงาม
2
โอภาโส
วัดยางงาม
3
ชลิโต
วัดยางงาม
4
ปุญฺญผโล
วัดยางงาม
5
สุรปญฺโญ
วัดยางงาม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1