• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดราชาธิวาส
2
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
3
โกวิโท
วัดราชาธิวาส
4
หฎฺฐจิตฺโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
5
โธตโก
วัดราชาธิวาสวิหาร
6
ภูริวฑฺฒโน
วัดราชาธิวาส
7
มหิสฺสโร
วัดราชาธิวาส
8
กตปุญฺโญ
วัดราชาธิวาสวิหาร
9
จิตฺตกาโร
วัดราชาธิวาส
10
สุขิโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1