• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปุญฺโญ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
2
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
3
ฉนฺทสุโภ
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
4
จารุโภ
วัดราษฎร์บำรุง
5
อนุวํโส
วัดราษฎร์บำรุง
6
สุภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
7
สุธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
8
ปริปุณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
9
อาทโร
วัดราษฎร์บำรุง
10
ถิรวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
11
ภูริวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
12
จิตฺตสํวโร
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
13
กิตฺติภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
14
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
15
วิสุทฺธิญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง
16
จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
17
รตโน
วัดราษฎร์บำรุง
18
สุทธจิตฺโต
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
19
สีลเตโช
วัดราษฎร์บำรุง
20
สีลธโร
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
21
ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์บำรุง
22
อภิชาโต
วัดราษฎร์บำรุง
23
ปริชาโน
วัดราษฎร์บำรุง
24
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
25
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์บำรุง
26
โฆสธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
27
จนฺทโชโต
วัดราษฎร์บำรุง(ธ)
28
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
29
ถาวรธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
30
ฐานุตฺตโม
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
31
ถาวรสีโล
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
32
สุนฺทโร
วัดราษฎร์บำรุง
33
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
34
กตธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1