• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวโร
วัดราษฎร์บูรณะ
2
อนุรกฺโข
วัดราษฎร์บูรณะ
3
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
4
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
5
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
6
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
7
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
8
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
9
จนฺทวํโส
วัดราษฎร์บูรณะ
10
ฐานวุฑฺโฒ
วัดราษฎร์บูรณะ
11
ฐานกโร
วัดราษฎร์บูรณะ
12
ธมฺมสาโร
วัดราษฎร์บูรณะ
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1